Privacyverklaring CJBD

Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden (CJBD). (hierna: “CJBD”) hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van websitebezoekers, leden, deelnemers, relaties en partners/sponsors. Deze verklaring strekt ertoe om u te informeren over de wijze waarop door CJBD persoonsgegevens worden verwerkt en te attenderen op uw rechten. CJBD zal zich bij de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde laten leiden door de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke relevante wet- en regelgeving.

 

1. Verantwoordelijkheid

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van het bezoeken van onze website, het aanmelden voor en deelnemen aan onze evenementen, het aanmelden als lid, voor de ledenadministratie en het mailen naar CJBD geschiedt onder verantwoordelijkheid van CJBD, gevestigd te 3300 AM Dordrecht, Postbus 530. Indien u vragen, klachten en/of andere opmerkingen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door CJBD, kunt u contact opnemen met onze secretaris via .

2. Doeleinden

CJBD verwerkt persoonsgegevens van u uitsluitend voor de volgende doeleinden:
a. het aanmelden als lid of partner;
b. de communicatie vanuit de ledenadministratie;
c. het informeren van leden en partners over belangrijke wijzigingen;
d. om te reageren op uw vragen en/of opmerkingen;
e. om u uit te nodigen voor evenementen van CJBD;
f. het aanmelden voor deelname aan evenementen van CJBD en
g. het plaatsen van nieuwsberichten op onze website over de projecten van CJBD.

3. Grondslag

CJBD verwerkt alleen uw persoonsgegevens op basis van een rechtmatige grondslag. Zo verwerkt CJBD uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst, op basis van een gerechtvaardigd belang van CJBD en op basis van een wettelijke verplichting. De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door CJBD is daarom gelegen in artikel 6, eerste lid, onder b, c en f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

4. Gegevens

CJBD verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die relevant zijn voor de bovengenoemde doeleinden. Dit betreft zowel persoonsgegevens die door u zelf aan CJBD zijn verstrekt, als persoonsgegevens die door CJBD worden verkregen, door raadpleging van relevante registers of door raadpleging van sociale media. CJBD verwerkt de volgende persoonsgegevens die u niet zelf heeft aangeleverd:
a. naam- en adresgegevens – zakelijk en/of privé;
b. geboortedatum;
c. bankrekeningnummer;
d. telefoonnummer;
e. website URL plus emailadres en
f. KvK-nummer.

5. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

CJBD verstrekt uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en CJBD uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting dat voorschrijft.

6. Beveiliging

CJBD draagt zorg voor adequate beveiliging door het treffen, periodiek evalueren en waar nodig bijstellen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die erop zijn gericht verlies en/of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. CJBD evalueert regelmatig of de genomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, nog een passend en adequaat beveiligingsniveau vormen of aanvullende maatregelen zijn vereist om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.

7. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij CJBD wettelijk verplicht is. Een aanmelding voor een evenement wordt niet langer bewaard dan 1 jaar. Persoonsgegevens relevant voor de administratie van CJBD worden maximaal 7 jaar bewaard.

8. Uw rechten

U heeft, als betrokkene, verschillende rechten op basis van de AVG.

• Recht op inzage
Betrokkenen hebben het recht op inzage. Zij mogen zich met redelijke tussenpozen wenden tot CJBD voor een overzicht van persoonsgegevens die CJBD van hen verwerkt en mogen deze gegevens inzien.

• Recht op rectificatie en aanvulling
Betrokkenen hebben het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen of om hun persoonsgegevens aan te vullen, zodat CJBD alleen actuele en juiste persoonsgegevens verwerkt.

• Recht op beperking van de verwerking
In bepaalde situaties heeft de betrokkene het recht om het gebruik van hun persoonsgegevens te laten beperken. Dit recht heeft de betrokkene alleen in het geval een van de volgende situaties zich voordoet:
• De gegevens zijn mogelijk onjuist. In dat geval moet de verwerking worden gepauzeerd tot de juiste gegevens zijn vastgesteld;
• De verwerking is onrechtmatig en de betrokkene wilt niet dat de gegevens worden verwijderd;
• De gegevens zijn niet meer nodig voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, maar de betrokkene heeft de gegevens nog wel nodig;
• Betrokkene maakt bezwaar tegen het verwerken van persoonsgegevens. In dat geval moet de verwerking gepauzeerd worden totdat besloten is op het bezwaar.

• Recht van bezwaar
Met betrekking tot de gegevensverwerking die gebaseerd is op een gerechtvaardigd belang van CJBD, heeft de betrokkene het recht van bezwaar. CJBD zal dan moeten stoppen met de verwerking van persoonsgegevens, tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden aanvoert voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Indien een betrokkene bezwaar aantekent, zal CJBD de individuele belangen die betrokkene aanvoert afwegen tegen de belangen van CJBD en de betrokkenen.

• Recht van vergetelheid
In een aantal gevallen heeft de betrokkene het recht om zijn/haar gegevens te laten verwijderen. Dit recht geldt alleen in de volgende gevallen:
• De persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming en die toestemming wordt ingetrokken;
• De betrokkene heeft terecht een beroep gedaan op het recht van bezwaar;
• De persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt;
• De bewaartermijnen zijn verstreken;
• De betrokkene is jonger dan 16 jaar.

Er is een aantal uitzonderingen waarbij het recht van vergetelheid niet geldt. De relevante uitzonderingen zijn de volgende:
• Er is een wettelijke verplichting om de persoonsgegevens te verwerken;
• De gegevens zijn noodzakelijk voor een rechtsvordering.

• Recht van dataportabiliteit
Voor zover CJBD persoonsgegevens verwerkt gebaseerd op toestemming of om uitvoering te geven aan een overeenkomst met de betrokkene, heeft betrokkene het recht om die gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en/of door te laten geven aan een derde.

• Algehele uitzondering
Voor alle rechten van betrokkenen geldt dat CJBD in bijzondere omstandigheden geen gehoor hoeft te geven aan verzoeken. Dit is het geval wanneer CJBD na een belangenafweging tot de conclusie komt dat haar belangen of die van anderen zwaarder wegen dan het recht van de betrokkene.
CJBD maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

9. Klachten

Klachten over de wijze waarop door CJBD persoonsgegevens worden verwerkt, kunnen worden gericht aan Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden, t.a.v. secretariaat, Postbus 530, 3300 AM Dordrecht. Wij verzoeken u uw klacht voldoende te motiveren teneinde daarop een passende reactie te kunnen geven. CJBD zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand na ontvangst schriftelijk op uw klacht reageren. Indien uw klacht daarmee niet voldoende is beantwoord, treden wij graag met u in overleg over een passende oplossing. Wij attenderen u erop dat u daarnaast op ieder moment het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

10. Wijziging

CJBD behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. CJBD adviseert u dan ook deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bestuderen.