Algemene voorwaarden CJBD (voorlopig)

1. Evenementen

De evenementen zijn voor leden en veelal ook voor niet-leden. Aanmelden en betalen voor een evenement gaat middels de website. Leden hebben te allen tijde voorrang op deelname aan een evenement op introducés. Het is mogelijk dat voor extra aanmeldingen of voor introducés extra kosten in rekening worden gebracht.

In geval van no-show heeft het CJBD het recht om de gemaakte kosten in rekening te brengen.

Het CJBD behoudt zicht het recht voor om van bovenstaande voorwaarden af te wijken. In geval van afwijkende voorwaarden zullen deze voorwaarden bij het desbetreffende evenement separaat benoemd worden.

 

2. Vertrouwelijkheid en aansprakelijkheid

Het CJBD is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de door, of aan, deelnemers tijdens evenementen verstrekte of beschikbaar gestelde informatie.

Het CJBD is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor acties of aanbiedingen die via Het CJBD zijn aangeboden door derden.

Het CJBD is niet aansprakelijk voor letsel, vermissing of ontvreemding van zaken tijdens een CJBD evenement.

 

3. Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank, locatie Rotterdam.